ღირებულებები

admin-ajaxკომპანიის საქმიანობაში მთავარი ღირებულებებია, როგორც მომხმარებლებთან ასევე კომპანიის თითოეულ თანამშრომლებთან სამართლიანობის პრინციპების დაცვა და მათ მიმართ ჰუმანური და ლოიალური დამოკიდებულება.
კომპანიის საქმიანობა „გუნდური მუშაობის“ პრინციპზეა დაფუძნებული, ამ გუნდში ყველა წევრი მნიშვნელოვანი და თანასწორუფლებიანია. მომხმარებელთა მიმართ ინდივიდუალური მიდგომა, მათ მოთხოვნილებებზე მორგებული პროდუქტები და მომსახურება, ასევე გამარტივებული პროცედურები ჩვენი გუნდის თითოეული წევრის პრიორიტეტია.
ჩვენ გვესმის ყოველი ადამიანის, მიუხედავად მისი სოციალური მდგომარეობის და მოთხოვნებისა.
კომპანიის მიზანია შეიქმნას ერთიანი გუნდის გაზიარებული ფასეულობები და კულტურა, რომელიც ყველაზე მეტად შეუწყობს ხელს წარმატების მიღწევას.
შენიშვნა:
მიუხედავად კომპანიის დაარსებიდან დღემდე მცირე პერიოდისა, მომხმარებელთა რიცხვი სწრაფი ტემპებით განაგრძობს ზრდას, რაც დადებითად არის ასახული ორგანიზაციის ფინანსურ მაჩვენებლებში. აღნიშნული წარმატებები, როგორც ორგანიზაციის მენეჯმენტის მიერ სწორედ დაგეგმილი და განხორციელებული საქმიანობის, ასევე თითოეული თანამშრომლის დაუღალავი შრომის დამსახურებაა.

 


 

ჩვენი კურსები

2.45 2.49
2.19 3.25
5.35 6.66
55.22 22.55